Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2560
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  160010010001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 0 200 1000 0 0 0 0
  160010010002ไหว้ครู ปีการศึกษา2560 0 0 0 0 0 0 0
  160010010901อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ 0 0 0 0 0 0 0
  160010010902อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์พับถุงใส่ยาเพื่อมอบให้โรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0
  160010010903กิจกรรมอาสาสมัครช่วยถอดบทเรียนงานกิจกรรมรักน้อง 60 0 0 0 0 0 0 0
  160010010904กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160010010905กิจกรรมนักสืบอาสากิจกรรม Mahidol Day of Service 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160010010906กิจกรรมจิตอาสางานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน จำนวนชั่วโมงกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0
  160010010907กิจกรรมจิตอาสาร่วมส่งกำลังใจและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม Mahidol day of service 0 0 0 0 0 0 0
  160020071901กิจกรรมบ่มเพาะวัฒนธรรมศิริราชและทักษะของศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020071902โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020071903โครงการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020071904ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ ๖ 0 0 0 0 0 0 11,288
  160020071905โครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และ 4 0 0 0 0 0 0 212,780
  160020071906ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 15,787
  160020071907มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020071908พาน้องชมสวน ครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 11,911
  160020071910สารจากใจสู่ผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ ๕ 0 0 0 0 0 0 10,265
  160020071911รักษ์น้อง ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 2,570
  160020071912เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  160020071913คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 0
  160020071914รวมใจสานสายใยสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  160020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 33643 0 0 25,675
  160020100102รับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 10 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมบรรยายหัวข้อ : The Last Lecture) 0 0 0 32832 0 0 28,511
  160020100103ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ภาคการศึกษา 1/2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020100104ประกวดดาว-เดือน Mr. บุรุษ & Ms. สตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 3303 0 0 2,180
  160020100801มหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (MOU) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020100802ศิลปศาสตร์อาสา : ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7 0 0 0 5555 0 0 0
  160020100803เตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 0 0 0 0 0 0
  160020100804ปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  160020100805มหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  160020100806นักศึกษาช่วยงานมหิดลวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0
  160020110001รุ่นพี่วิศวะใจอาสา พาน้องตรวจทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
  160020110002รุ่นพี่วิศวะใจอาสา นำพาน้องสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดยมหวิทยาลัย) 0 0 0 0 0 0 0
  160020110003โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  160020140001โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Tranformative Learning) 0 0 0 0 0 0 47,800
  160020140002โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ สำหรับนักศึกษาปี 5 0 0 0 0 0 0 19,800
  160020140003ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 2,250
  160020140004กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 2,250
  160020140005สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 19,800
  160020140006ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 2,040
  160020140007โครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์/ร่วมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  160020140008พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 7,500
  160020150003จิตอาสาพัฒนา5ส. 0 0 0 0 0 0 0
  160020200001อาสาสมัครล่ามภาษามือเพื่อนำนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ารับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0
  160021100001เพ(ร)าะรักน้อง ...ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 11 0 0 0 62747 0 0 57,145
  160021100002สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2560 0 0 0 35070 0 0 25,881
  160021100003เลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 1501 0 0 755
  160021100005พิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 0 0 0 9009 0 0 5,337
  160021100006ศิลปศาสตร์สานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 1501 0 0 1,370
  160021140001ค่ายฟ้าหม่นกันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 15 0 0 0 0 0 0 90,000
  160021140002ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 9,000
  160021140003ฝึกลูกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ 40 0 0 0 0 0 0 25,710
  160021140004กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 0 0 0 0 0 0 30,000
  160031030001กิจกรรม "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ๒๕๖๐" 0 0 0 0 0 0 0
  160031030002กิจกรรม My First Book 0 0 0 0 0 0 0
  160031030003กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23 0 0 0 0 0 0 0
  160031030101นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dongguk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 0 0 0 0 0 0 0
  160031030102ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  160031030103ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  160031030104ต้อนรับนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน 1 Day At Mahidol โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  160031030105ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  160031030106ต้อนรับนักเรียนจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 0 0 0 0 0 0 0
  160031030107ต้องรับบัณฑิตและผู้ปกครองงานวันรับปริญญา 0 0 0 0 0 0 0
  160031030108จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ส่งเสด็จ ธ สู่ฟ้าสถิตย์สวรรค์” 0 0 0 0 0 0 0
  160031030109คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Jiangsu Dian Ji Beauty Services Co.,Ltd ประเทศจีน 0 0 0 0 0 0 0
  160031030110อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากประเทศเดนมาร์ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  160031030111MAHIDOL OPEN HOUSE 2017 0 0 0 0 0 0 0
  160031030112ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  160031030113ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  160031030114ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม “The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017): Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education” 0 0 0 0 0 0 0
  160040010001ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 120631 0 0 0 118,635
  160080010001Social Enterprise and the establishment of an inclusive society in Australia 0 0 0 0 0 0 0
  160080010002งานวันต่อต้านคอรัปชั่น 2560 0 0 0 0 0 0 0
  460020260001การทำดอกไม้จันทร์"ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่9" 0 0 0 0 0 0 0
  460020260002โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควตาปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0
  460020260003เข้าร่วมเป็นวิทยากร"การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย" 0 0 0 0 0 0 0
  460020260004เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 0 0 0 0 0 0 0
  460020260005เข้าร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 0 0 0 0 0 0 0
  รวม 0 0 0 0 0 0 786,240  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501