Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2552
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  152010010003ทำดีเพื่อพ่อ 0 5005 5005 5005 4004 5005 24,000
  152010010009ทำดีเพื่อแม่ 0 20020 0 30030 0 0 0
  152010010018ค่ายเรียนรู้และปูทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0
  152010010020Test-ค่ายปันฝันสู่วันใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  152010010021โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 18403 0 0 0 0 18,385
  152010010029อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0
  152010010063ค่ายค่ายและค่ายอาสา 0 0 0 0 0 0 18,350
  152010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 0 2802 0 0 22164 0 24,942
  152010010102ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคาร 0 0 0 0 0 0 0
  152010010103ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งาน"มหิดล-วันแม่" 0 0 0 0 0 0 0
  152010010201พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0 14414 0 0 0 0 12,174
  152010010301พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152010010306แนะแนวสาขาวิชาชีพ 0 0 0 0 0 0 0
  152010010913รับน้องเข้าบ้าน ปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152010010914จุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152010010915บำเพ็ญประโยชน์ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020010001โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 0 0 0 13628 0 0 11,823
  152020010002โครงการบรรยายพิเศษ "การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและการศึกษาต่อ" 0 0 0 2762 0 0 2,760
  152020010003โครงการพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 4454 0 0 3,970
  152020010004โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2552 0 0 0 8258 0 0 6,135
  152020010005โครงการ "กิจกรรมเส้นทางสู่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด" 0 3128 0 2302 0 0 4,493
  152020010006โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 0 0 0 0 106427 0 66,175
  152020010007โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 0 0 0 0 0 4949 3,739
  152020010008โครงการบริจาคเลือด ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 1701 1,446
  152020010009โครงการสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 1001 3003 0 1,900
  152020010010นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2552 0 0 0 8133 0 0 8,125
  152020010015กิจกรรมเส้นทางสู่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด 0 0 0 0 5430 0 5,425
  152020020001กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020020002กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020020003นิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" 0 0 0 0 0 0 0
  152020020004เสวนากิจการนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020020005กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  152020020006แสงหิ่งห้อยเลี้ยงเด็กกำพร้า 0 0 0 0 0 0 0
  152020020007ค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  152020020008อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตน และสุขภาพจิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  152020020009งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020020010ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  152020020011เสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020020012กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและทัวร์ศาลายา 0 0 0 0 0 0 0
  152020020013ปฐมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020030001อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค้นข้อมุลอย่งไรให้ Project เจ๋ง 0 0 0 1800 0 0 900
  152020030002แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมสัญจร 0 0 0 0 0 0 0
  152020030006ศิลปะป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง(โครงการ 2) 0 0 0 5005 0 0 5,000
  152020030007โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ปี 2552 0 0 0 15015 0 0 14,741
  152020030008พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 0 10010 0 0 0 0 10,000
  152020030009เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค : การแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 0 0 0 6256 0 0 6,250
  152020030010การแสดงกลองยาวในโครงการเติมหัวใจให้สังคมม.มหิดลและกิจกรรมคืนถนนให้คนเดิน 0 0 0 3003 0 0 2,498
  152020030011กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 1001 0 1,000
  152020030012กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 1001 1966 0 2,965
  152020030013กิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 67067 0 0 66,970
  152020030014กิจกรรมนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง (ครั้งที่ 1) 0 5005 0 0 0 0 5,000
  152020030015เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษาและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 20020 0 0 18,918
  152020030016สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 0 0 0 22022 0 0 21,748
  152020030017เทคนิคการแพทย์ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพปวงชน 0 0 0 30030 150150 73673 253,600
  152020030018กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 3 0 0 0 2002 0 0 1,850
  152020030019พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2552 0 20020 0 337337 0 0 357,000
  152020030020พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 0 0 0 20020 0 0 17,531
  152020030021เทคนิค-รังสีน้องพี่สัมพันธ์ 0 0 41391 0 0 0 41,350
  152020030022กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 1 0 0 0 5005 0 0 3,800
  152020030023พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2552 0 0 0 12012 0 0 11,645
  152020030024ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2551 0 0 0 12012 0 0 11,165
  152020030025กีฬาสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 0 0 61721 40040 0 90090 191,660
  152020030026นำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัยบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด ปีที่ 2 0 0 0 0 0 89789 89,700
  152020030027นักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง (ครั้งที่ 1/2552) 0 0 0 4254 0 0 4,250
  152020030028เปิดบ้านกระเทาะเปลือกบัณฑิตศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 0 0 0 0 17017 0 16,983
  152020030029อบรมศิลปะป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง Self Defense 24 0 0 0 0 0 0 0
  152020030030เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 0 0 0 1501 0 0 1,284
  152020040001โครงการงานพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 0 0 0 0 0 0 36,600
  152020040002โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020040003โครงการงานประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020040004โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 7 0 0 0 0 0 0 9,000
  152020040005โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 0 0 0 0 0 0 0
  152020040006โครงการ "9ในดวงใจ" 0 0 0 0 0 0 0
  152020040007งานเทศน์มหาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0
  152020040008Special Talk by Mr. Joe Wilson (Microsoft) 0 0 0 0 0 0 0
  152020040009งานประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ "Samart Innovation Awards 2010" 0 0 0 0 0 0 0
  152020040015ประกวดผลงานออกแบบสมุดจดรายงาน"Note Book by Note Pro Design Contest 2010" 0 0 0 0 0 0 0
  152020050103อบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี ยุวพุทธ 0 0 0 624123 0 0 492,755
  152020050108พบอาจารย์ประจำชั้น 0 0 0 0 0 0 0
  152020050110ทักษะชีวิต..ฟังบรรยายหัวข้อ "กุหลาบงามหนามคม" 0 0 0 1801 0 0 1,800
  152020050214ผูกโบว์ไท 0 0 20020 0 0 0 21,580
  152020050215ร้อยดวงใจน้องพี่ศิริราช ครั้งที่ 11 (ถอดโบว์ไท...รับน้อง) 0 0 0 0 0 0 30,000
  152020050217ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 0 21021 15015 0 17617 0 74,252
  152020050622กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 0 0 0 433433 0 0 417,352
  152020050743กิจกรรมวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  152020060001ลีลาศ 0 0 0 78078 0 0 75,000
  152020071901พาน้องชมสวน ครั้งที่ 2 0 0 0 7257 0 0 7,250
  152020071902สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 2 0 56456 0 0 0 0 42,127
  152020071903คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 2 0 0 0 49549 0 0 35,283
  152020071904แบ่งปันรอยยิ้ม ลิ้มรสสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 6506 0 0 3,317
  152020071905ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 2 0 0 0 105004 0 0 66,840
  152020071906ยาดมสมุนไพร เติมพลังใจให้ผู้ป่วย, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 0 0 0 2162 0 0 2,160
  152020071907กิจกรรมแข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้วภาคภาษาบาลี-ไทยและบาลี-อังกฤษ 0 0 0 9609 0 0 7,576
  152020071908รับขวัญน้อง ประจำปี 2552 0 0 3003 0 0 0 9,000
  152020071909รู้จักศาลายา ปีการศึกษา 2552 0 0 3003 0 0 0 3,000
  152020071910พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปี 2552 0 0 0 100600 0 0 84,808
  152020071911งานต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ปีการศึกษา 2552 0 0 3003 0 0 0 27,760
  152020071912งานสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี 2552 0 0 49049 0 0 0 49,000
  152020071913สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Bynior) ปี 2552 0 0 12012 0 0 0 58,250
  152020071914การแข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2552 0 0 6006 0 0 0 8,400
  152020080001กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 0 0 347900 0 0 0 347,553
  152020080002สอง รับ หนึ่ง 0 0 17017 0 0 0 17,000
  152020080003งานขอบคุณพี่ปี 2 0 0 31031 0 0 0 31,000
  152020080004Open Capsule ครั้งที่ 5 0 0 26076 0 0 0 26,050
  152020080005งานอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 36 0 0 45545 0 0 0 45,500
  152020080006Pharmacy game2551 0 0 23323 0 0 0 23,300
  152020080007Pharmaoke Singing Contest 0 0 5005 0 0 0 5,000
  152020080008ศึกษาดูงานบริการจัดการในระบบบริการทางเภสัชกรรมและโรงงานผลิตยา (ปัจฉิมนิเทศ) 0 0 0 132232 0 0 132,100
  152020080009หนังสือสานสายใยเภสัชสัมพันธ์ 0 0 89089 0 0 0 89,000
  152020080010พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 0 39039 32332 0 0 0 71,300
  152020080011ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 0 31031 55408 0 0 0 86,353
  152020080012ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 2 (WE UNITE CAMP #2) 0 0 45755 0 0 0 45,710
  152020080013ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 0 0 0 9009 0 0 9,000
  152020080014ไหว้ครู 2552 0 0 0 16816 0 0 10,200
  152020080015สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 0 0 0 0 0 0 0
  152020080016อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม 0 0 5005 0 0 0 5,000
  152020080017ประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 55 0 0 0 60060 0 0 60,000
  152020080018บูรณาการวิชาการและปฎิบัติ 0 0 27027 0 0 0 27,000
  152020080019เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 0 0 335335 0 0 0 335,000
  152020080020เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 0 20020 0 0 0 0 15,000
  152020090101ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง 0 0 0 0 0 0 0
  152020090102ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152020090103นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11 0 0 0 0 0 0 0
  152020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 5 0 0 0 0 0 0 0
  152020090105Junior Science Club 1 0 0 0 0 0 0 3,460
  152020090106Junior Science Club 2 0 0 0 0 0 0 5,000
  152020090107Junior Science Club 3 0 0 0 0 0 0 0
  152020090108Junior Science Club 4 0 0 0 0 0 0 0
  152020090109Junior Science Club 5 0 0 0 0 0 0 0
  152020090110ตั้งแถวรับเสด็จงานพระราชทานปริญญาบัตร 0 0 0 0 0 0 0
  152020090111ประกวดการ์ดอวยพรปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  152020090201พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020090202Open House คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 0 0 0 0 0 0 0
  152020090203พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0
  152020090204วันมหิดล เครือข่ายพญาไท 0 0 0 0 0 0 0
  152020090205งานถนนสายวิทย์(วันเด็กแห่งชาติ) 0 0 0 0 0 0 0
  152020090206งานปฐกถา ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 0 0 0 0 0 0 0
  152020090401งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  152020090501พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 0 0 0 0 0 0
  152020090502พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันพระราชทานม.มหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  152020091101พิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0
  152020091202ค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางฟิสิกส์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020091305BIOT Sport Day 0 0 0 0 0 0 0
  152020091501พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020091504ค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  152020091505ดูงานนอกสถานที่ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152020100001มหิตลาภาษาศิลป์: การเเข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยครั้งที่3และภาษาอังกฤษครั้ง1 0 0 0 37644 0 0 37,607
  152020100101ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 12779 0 0 12,767
  152020100102รักการอ่าน "อ่านหนังสือดีกับวินี่เดอะปุ๊" 0 0 0 0 0 0 0
  152020100103ประชุมนักศึกษา ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152020100104ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 1070 0 0 0
  152020100107พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 0 0 0 2502 0 0 2,500
  152020100108แสงธรรมนำบัณฑิต 0 20020 0 19139 0 0 15,159
  152020100109รักษ์ความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม 0 20020 0 12812 0 10010 0
  152020100110ประชุมนักศึกษา ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152020100111เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตทำงาน 0 0 0 10010 0 0 6,277
  152020100113วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 28778 0 0 15,098
  152020100115เรียนรู้สู่โลกการเขียนวรรณกรรม 0 0 0 92212 0 0 72,293
  152020100116พัฒนาศักยภาพบัณฑิตพิชิตทุนการศึกษา 0 0 0 10010 0 0 0
  152020100117บายศรีสู่ขวัญบัณฑิต (พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปี 2552) 0 0 0 64464 0 0 50,765
  152020100118พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ฯ เนื่องในวันมหิดล 0 0 0 1001 0 0 1,000
  152020100119การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลปการพูดเพื่อสร้างความประทับใจ" 0 0 0 15015 0 0 15,000
  152020100302กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 1"หัวข้อ สักวาพาที" 0 0 0 1729 0 0 1,728
  152020100303กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 2"หัวข้อ การประกวดแต่งบทกวีภาษาไทย" 0 0 0 1735 0 0 1,734
  152020100304Say it Right @ AR-OKE 0 0 0 1164 0 0 1,163
  152020100305เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน (Peer Tutoring) 0 0 0 7578 0 0 7,571
  152020100306International Movies 0 0 0 1229 0 0 1,228
  152020100308ทัศนศึกษาอาสนวิหารแม่พระบังเกิด "วัดสุขาวรวิหาร" 0 0 0 4004 0 0 4,000
  152020100309ทัศนศึกษาวังสระปทุม (โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านศูนย์ฯ) 0 0 0 3073 0 0 3,070
  152020100310ทัศนศึกษาโรงละครแห่งชาติ(โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านศูนย์ฯ) 0 0 0 5265 0 0 5,260
  152020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 0 0 0 13525 0 0 13,512
  152020100503โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152020100504มหาธีราชนุสรณ์ 0 0 0 30030 0 0 20,555
  152020100505มหิดลคนทำมือครั้งที่ 4 : การประกวดและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์โปสการ์ดประกอบกวีนิพนธ์ 0 0 0 10010 0 0 9,676
  152020100507เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 4 0 0 0 79279 0 0 66,660
  152020100508พินิจพิทยา ครั้งที่ 1 0 0 0 20370 0 0 0
  152020100509อบรมการอ่านทำนองเสนาะ 0 0 0 3403 0 0 3,400
  152020100510พิมุขราชานุสรณ์ 0 0 0 5005 0 0 5,000
  152020100511มหิดลคนทำมือ ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  152020110001ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552 0 0 1000 0 0 0 500
  152020110003เบิกฟ้ากิจกรรม 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020110004แต่งแต้มทาสี สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020110005กิจกรรมงานรักน้อง 0 0 0 0 0 0 0
  152020110006กีฬาสัมพันธ์วิศวะ เกษตรศาสตร์-ศิลปากร-มหิดล (SUKUMU) 0 0 0 0 0 0 0
  152020110007กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "วัฒนธรรมกับวิศวะวิชาชีพ" 0 0 0 0 0 0 0
  152020110009ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020110010พัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพที่ดีแก่ผู้นำกิจกรรม 0 20020 0 22022 0 0 42,000
  152020110011ชวนพี่เล่าเรื่องเล้าพลัง 0 0 0 2402 0 0 2,400
  152020110012Electronic Youth Camp (EYC) 2009 0 0 0 0 30650 0 30,620
  152020110013ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-Camp 2009 0 0 0 0 0 0 0
  152020110014กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 48803 0 0 48,755
  152020110016Let's Choir 0 0 0 9009 0 0 9,000
  152020110017EG'OKE DOOM WEEK 0 0 0 0 80080 0 80,000
  152020110027เปิดสายรหัส 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020140000เส้นทางสู่อาชีพในฝัน 0 0 0 0 0 0 1,750
  152020150001มหิดลวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0
  152020150002ปัจฉิมนิเทศ 0 0 0 0 0 0 0
  152020150003สัมมนาสโมสรประจำปี 0 0 0 0 0 0 0
  152020150004ปฐมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020150005เตรียมความพร้อม 0 0 0 0 0 0 0
  152020150006พิธีไหว้ครูกราบตักอุ่นพระคุณครู 0 0 0 0 0 0 0
  152020150007แรกพบนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020150008โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อเรา ครั้งที่ 3 และ4 0 0 0 0 0 0 0
  152020150009รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  152020150010Health Camp 5 0 0 0 0 0 0 0
  152020150011สานสัมพันธ์นานาชาติจตุรภาค 0 0 0 0 0 0 0
  152020150012แข่งขันกีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 0 0 0 0 0 0 0
  152020150013เทศกาลถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020150014อบรมการเขียนหนังสือราชการ/จดหมายเวียน 0 0 0 0 0 0 0
  152020150015อบรมผู้นำโครงการแกนนำด้านการป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020150016แอโรบิคสร้างสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  152020150017โรคเอดส์ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020150018งาน BYE NIOR 0 0 0 0 0 0 0
  152020160002ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 0 0 0 25025 0 0 0
  152020160003พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  152020160004ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020160005ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 0 7507 0 0 0 0 0
  152020160006ค้นหาความสุขในการเรียนและชีวิต 0 0 0 0 285785 0 0
  152020160007เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน ขวด PET เป็น...ได้มากกว่าที่คิด 0 0 0 7507 0 0 0
  152020160008พิธีวางพวงมาลา-วันมหิดล 0 0 0 1401 0 0 0
  152020160009วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 0 0 0 20020 0 0 0
  152020160011เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 0 0 0 16141 0 0 14,429
  152020160012วันปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  152020160013ประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 0 0 0
  152020160014มอบโบว์ไท-เน็คไทผูกใจน้อง 0 0 0 4304 0 0 0
  152020180001การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 12212 0 0 12,200
  152020180002ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020180003พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020180004เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  152020180601อิน-จัน The Musical 0 0 0 0 0 0 0
  152020200001โครงการเพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2552 : โครงการ ราชสุดา-พัฒนา-เรียนรู้ปัญหายาเสพติด 0 17017 0 2082 0 0 19,080
  152020200002ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 0 20020 0 7007 0 0 27,000
  152020200003ราชสุดา เรียนรู้ร่วมกัน สรรสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย 0 35035 0 0 0 0 35,000
  152020200004กิจกรรมบรรยาย "การบริหารเวลา" 0 0 0 0 0 0 0
  152020200005โครงการ"เรื่องเล่าประสบการณ์จากพี่สู่น้อง" 0 3253 0 3253 0 0 4,650
  152020200006โครงการพัฒนานักศึกษา เรียนรู้ เข้าใจในเพศศึกษา 0 0 0 2402 0 0 2,400
  152020200007ร่วมชมการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  152020200008โครงการสานสัมพันธ์สู่ราชสุดา 0 0 0 5005 0 0 4,680
  152020200201บรรยายหัวข้อ "รักในวัยเรียน"และเมื่อมีปัญหาจะปรึกษาใคร 0 0 0 0 0 0 0
  152020200202การฝึกอบรม O&M 0 0 0 0 0 0 0
  152020200203โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือสำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 9 0 0 0 432472 135135 0 577,040
  152020200204โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" 0 0 0 0 0 80080 80,000
  152020210001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210002วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210003พิธีไหว้ครู วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 0 0 0 0 0 0
  152020210004พี่พบน้องครั้งที่ 1/2552 นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 0 0 0 0 0 0
  152020210005หัวใจ Mind Map รุ่นที่ 1/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210007จัดดอกไม้ จัดใจ 0 0 0 0 0 0 0
  152020210010ธัญศิลป์ รุ่นที่ 1/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210012การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 1/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210015สุนทรียเสวนา "เติมพลังชีวิต ด้วยจิตอาสา" 0 0 0 0 0 0 0
  152020210021SMART Games 2009 0 0 0 0 0 0 0
  152020210022ธัญศิลป์ รุ่นที่ 2/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210023การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 2/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210024Dancind and Creative Movement รุ่นที่ 1/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210025หัวใจ Mind Map รุ่นที่ 3/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210026การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 3/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210027Dancing and Creative Movement รุ่นที่ 2/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210028Yoga for Life รุ่นที่ 2/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152020210032กงล้อสี่ทิศ 0 0 0 0 0 0 0
  152020210033ทิศ 6 0 0 0 0 0 0 0
  152020210034ด้วยจิตคาราวะ 0 0 0 0 0 0 0
  152020210035เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  152020210036ตัวต่อมหาสนุก 0 0 0 0 0 0 0
  152020210037แม่น้ำพิษ 0 0 0 0 0 0 0
  152020220001ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสุนันทวนาราม เนื่องในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0 0 0 27277 0 0 27,250
  152020220002พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 0 0 0 15015 0 0 15,000
  152020220003ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 0 0 0 0 0 0 0
  152020220004รับน้อง 0 0 0 15015 0 15015 15,000
  152020220005สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 30030 0 0 30,000
  152020220006ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 0 0 0 3003 0 0 3,000
  152020220007ด้วยความรักและห่วงใย 0 19519 0 0 0 0 16,225
  152020220008ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประกวดเรื่องสั้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๒ 0 0 0 12012 0 0 6,000
  152020220009บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมต่างแดน" 0 0 0 0 0 0 0
  152020220010วันกตัญญู 0 0 0 38059 0 0 38,021
  152020220011การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 0 0 0 0 0 0 0
  152021010001โครงการ ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 4 ตอน หนีตามกายภาพ (PT OT เลือดผสม) 0 0 0 30030 30030 0 60,000
  152021010002ไหว้พระและเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม 0 10010 0 0 0 0 10,000
  152021010003งานแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ 0 0 0 0 69769 0 65,395
  152021010004การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  152021010005โครงการ PINK DAY 0 0 0 0 0 0 0
  152021010006โครงการ ANATOMY พี่สอนน้อง 0 0 0 0 0 0 0
  152021010007โครงการพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152021010008โครงการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152021090105Mas Camp ครั้งที่ 21 0 0 0 0 0 0 0
  152021090106งานอำลารุ่นพี่ (Bynior) 0 0 0 0 0 0 0
  152021090202การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า 0 0 0 0 0 0 0
  152021090203การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 Atom Game ม.เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  152021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 0 0 0 0 0 0 0
  152021090501เทศกาลดนตรี มหิดล-พญาไท 0 0 0 0 0 0 0
  152021091701การแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (Union Game) 0 0 0 0 0 0 0
  152021100001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (คณะศิลปศาสตร์) 0 0 0 16016 0 0 11,512
  152021100002กิจกรรมศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 14014 0 0 14,000
  152021100003กิจกรรมสานสัมพันธ์ จตุรศิลป์ 0 0 0 21721 0 0 18,352
  152021100004พิธีถอดโบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152021110008ธรรมะกับชีวิตประจำวัน 0 0 0 0 0 0 0
  152021110009สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 0
  152021140000กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2553-2554 0 0 0 0 0 0 30,052
  152021140001โครงการอบรมดูนกเบื้องต้นครั้ 0 0 0 0 0 0 0
  152021140002ค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  152021140003"ค่ายฟ้าหม่น คนดี " ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 40,035
  152021140004สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 19,700
  152021140005งานมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่7 0 0 0 0 0 0 0
  152021140006กีฬาสัตวแพทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 0 0 0 0 0 0 0
  152021140007สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 17,510
  152021140009โครงการแสดงสัตว์น้ำภายในม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 3,200
  152021160001วันแตกหน่อ 0 0 0 12012 5005 0 17,000
  152021160003กีฬา EN สัมพันธ์ 0 0 0 5005 5005 0 0
  152021160004กีฬาสี่สัมพันธ์ 0 0 0 5005 0 0 0
  152021160005กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด 0 0 0 15015 5005 0 0
  152021160006วันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 10010 5005 0 0
  152021160007Thank พี่ 0 0 0 0 0 0 0
  152021160008Mahidol ENVI Festival 0 0 0 10010 20520 0 0
  152021160009Bye' Nior 0 0 0 0 0 0 0
  152021160010วันครบรอบวันจากไปของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 0 0 0 0 0 0 0
  152021210029จิตอาสาทำธงวันมหิดล ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152040010002สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 97,783
  152040010003เบิกฟ้ากิจกรรม ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 16,774
  152040010004กีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 84,615
  152040010006วันมหิดล ประจำปีการศึกษา2552 0 0 0 0 0 0 600
  152040010007ค่ายสัมมนาอบรมผู้นำและทักษะกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูหนาว 0 0 0 0 0 0 44,334
  152040010008ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่17 0 0 0 0 0 0 77,168
  152040010101เปิดสลึง 0 0 0 0 0 0 0
  152040010102คอนเสริ์ตสลึง 0 0 0 0 0 0 0
  152040010201เพื่อนเคลื่อนที่เฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 : พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0
  152040020001ประเมินผลการทำกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152040020002MUMU Workshop 0 0 0 0 0 0 6,025
  152040020003MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 13 0 0 0 0 0 0 15,000
  152040020004MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 14 0 0 0 0 0 0 15,000
  152040020005MUSC Open Room 0 0 0 0 0 0 259
  152040020006ต้นกล้าสภานักศึกษา 0 0 0 0 0 0 18,615
  152040020007สัมมนาสภานักศึกษาชุดใหม่ สมัย 2553 0 0 0 0 0 0 7,857
  152040020008ประชุมจัดสรรงบประมาณ 2/2552 0 0 0 0 0 0 0
  152040020009เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553 0 0 0 0 0 0 7,745
  152040020010MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 15 0 0 0 0 0 0 15,000
  152040020011MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 16 0 0 0 0 0 0 15,000
  152041010001บริจาคโลหิต 0 0 0 0 0 0 0
  152041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 42 0 0 0 0 0 0 105,967
  152041030001One Day with the Country Club 0 0 0 0 0 0 0
  152041030002แต้มสี เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 0 16305 0 0 0 0 16,287
  152041030003ไปสุรินทร์ เยือนถิ่นทุ่งนา 0 38952 0 0 0 0 38,914
  152041030004แอ่วแม่ฮ่องสอน ตะลอนกับชนบท 0 0 0 0 0 0 42,000
  152041040002รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 52 0 0 0 0 0 0 0
  152041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปี 53 0 0 0 0 0 0 43,551
  152041050001อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 6,000
  152041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน แม่อาย(ไม่)สะอื้น 0 0 0 0 0 0 50,520
  152041050003ถอดบทเรียนเพื่อการศึกษาและพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152041050004อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 6,000
  152041050005ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ตะลุยแดนสามหมอก 0 0 0 0 0 0 46,344
  152041050006ค่ายสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  152041060001ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 18,192
  152041060002ค่ายปลูกจิตสำนึกและอบรมพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 20 0 0 0 0 0 0 0
  152041060004ค่ายเยาวชนรู้รักษ์รรมชาติ ครั้งที่ 20 0 0 0 0 0 0 46,255
  152041060006โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0
  152041060009ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0
  152041060054ค่ายเรียนรู้ปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 18403 0 0 0 18,385
  152041060088โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 18403 0 0 0 0 18,385
  152041060089โครงการค่ายเรียนรู้ทุนการศึกษา 0 50050 50050 0 0 0 90,000
  152041070001โรตาแรคท์เฮฮา ธาราสีเขียว ท่องเที่ยวเอราวัณ ร่วมกันสร้างฝาย สุขใจมากมาย ไปกับโรฯ 0 0 0 0 0 0 19,531
  152041070002โรคาแรคท์ แอ่วพระธาตุลำปาง ร่วมสร้างศาลา ตามประสาละอ่อนมหิดล 0 0 0 0 0 0 64,575
  152041070003โรตาแรคท์นั่งรถไฟ ปู๊น ปู๊น เยือนเพชรบุรีศรีเทพเมืองเก่า สู่โรงเรียนห้วยผักกูดของเราฯ 0 0 0 0 0 0 17,940
  152041090001ค่าย Feel Good Camp 0 0 0 0 0 0 20,500
  152041090002ค่าย Smile & happiness sharing camp 0 0 0 0 0 0 31,500
  152041090003ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบภาคกลาง ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152042010001ศึกษาดูงานการเป็นผู้จัดรายการวิทยุ 0 0 0 0 0 0 2,199
  152042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 250
  152042030002ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก 0 0 0 0 0 0 20,500
  152042030003Christmas ของขวัญอันล้ำค่า 0 0 0 0 0 0 11,000
  152042030004ค่ายอบรมจริยธรรมคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 18,200
  152042040001ส่งเสริมกิจศรัทธา 0 0 0 0 0 0 0
  152042040002สัมมนารุ่งอรุณแห่งชีวิต 0 0 0 0 0 0 24,440
  152042040004ทัศนศึกษา สักการสถาน บุญราศี นิโคลาส สามพราน 0 0 0 0 0 0 0
  152042040005ส่งเสริมกิจศรัทธา ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152042050001สัมมนาชมรมชาวเหนือ 0 0 0 0 0 0 25,349
  152042050002กีฬากาแล 0 0 0 0 0 0 38,188
  152042050003ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 0
  152042050004ขันโตกมหิดล 52 0 0 0 0 0 0 22,880
  152042050005ค่ายรักน้อง 53 0 0 0 0 0 0 47,260
  152042060001รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 52 0 0 0 0 0 0 0
  152042060002ชาวใต้มหิดล สู่ชุมชนแม่กลอง 0 0 0 0 0 0 22,020
  152042060003แต้มสีวาดฝัน สู่อันดามันแดนใต้ 0 0 0 0 0 0 60,960
  152042070001การเรียนการสอนดนตรีไทย 0 0 0 0 0 0 0
  152042070002ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาเษก 0 0 0 0 0 0 4,500
  152042070003ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่37 "ดุริยารมย์ อุดมศึกษา" 0 0 0 0 0 0 4,800
  152042080001พิธีบัว 2 0 0 0 0 0 0 1,800
  152042080002รับศีลเข้าพรรษา ณ ปราจีนฯ 0 0 0 0 0 0 8,650
  152042080003แสงธรรมนำชิวิต ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 0 0 0 0 0 0 8,650
  152042080004ทำบุญชมรม อบรมจริยธรรมเริ่มปีใหม่ 2553 0 0 0 0 0 0 3,215
  152042080005In the Candle Light 0 0 0 0 0 0 0
  152042080006ธรรมสัญจร ตอนน้ำใจไหลสู่พระบาทน้ำพุ 0 0 0 0 0 0 6,920
  152042080007ตามรอยพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) 0 0 0 0 0 0 47,201
  152042080008อบรมสัมมนาชมรมพุทธศาสตร์และวาทศิลป์ ปี 2552 0 0 0 0 0 0 27,415
  152042090001ปันน้ำใจให้พี่น้องเด็กกำพร้า 0 0 0 0 0 0 0
  152042090002ละศีลอดสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152042090003ละศีลอดสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152042090004สัมมนาชมรมมุสลิม 0 0 0 0 0 0 0
  152042090005อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคฤดูร้อน 0 0 0 0 0 0 28,560
  152042100001โต้วาที 0 0 0 0 0 0 0
  152042110001สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  152042110002สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152042110003สอนถ่ายรูปเบื้องต้านภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ SONY 0 0 0 0 0 0 0
  152042110004สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152042110005อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น 0 0 0 0 10010 0 44,385
  152042110006อบรมสอนถ่ายภาพ Portrait 0 0 0 0 0 0 0
  152042110007อบรมสอนถ่ายภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  152042110008อบรมสอนถ่ายภาพนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  152042110009โฟโต้แกลลอรี 0 0 0 0 0 0 14,400
  152042120001อนุรักษ์ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 32 0 0 0 0 0 0 3,400
  152042120002อีสานกันภัย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 24,703
  152042120003ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงมหิดล 0 0 0 0 0 0 24,500
  152042120004สืบสานวัฒนธรรม ลำนำถิ่นไทย สู่อ้อมใจชาวอีสาน 0 0 0 0 0 0 79,049
  152043020001University Golf Team 0 0 0 0 0 0 28,750
  152043020002MU Golf 4 Fun 0 0 0 0 0 0 19,268
  152043020003A-Class Open ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 12,878
  152043020004The 16th Majestic Creek Amateur Masters 2009 0 0 0 0 0 0 18,975
  152043030001How to ride ครั้งที่ 1/2552 0 0 0 0 0 0 7,000
  152043030002Horse Care 0 0 0 0 0 0 0
  152043030003How to ride ครั้งที่ 2/2552 0 0 0 0 0 0 7,000
  152043030004How to ride ครั้งที่ 3/2552 0 0 0 0 0 0 7,000
  152043050001เข้าร่วมการแข่งขันซอฟ์ทบอล PSU CUP 0 0 0 0 0 0 51,150
  152043050002เข้าร่วมการแข่งขันซอฟ์ทบอล 4 เส้าแชมป์เปี้ยนชิพ 0 0 0 0 0 0 0
  152043060001ดาบไทยพัฒนาศักยภาพ 1 0 0 0 0 0 0 0
  152043060002ดาบไทยพัฒนาศักยภาพ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152043070001เข้าร่วมการแข่งขัน Police-Fencing Championship ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  152043070002เข้าร่วมการแข่งขัน 8th Navy Open Fencing Championship 2009 0 0 0 0 0 0 0
  152043070003เข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบ CU Open Fencing Championship 0 0 0 0 0 0 0
  152043080001แข่งขันกระชับมิตรเพื่อความเป็นเลิศ ณ มรภ.นครปฐม 0 0 0 0 0 0 8,820
  152043080002แข่งขันกระชับมิตรเพื่อความเป็นเลิศ ณ ม.กรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 5,760
  152043090001สอนเพื่อนเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยกีฬาเทควันโด 0 0 0 0 0 0 0
  152043090002เตรียมความพร้อมให้นักกีฬาโดยการเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมต่างสถาบัน 0 0 0 0 0 0 0
  152043090003เตรียมความพร้อมของนักกีฬา (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2552) 0 0 0 0 0 0 8,120
  152043100001Tennis for Talent 0 0 0 0 0 0 0
  152043110001ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  152043120001บริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 14,600
  152043120002Bridge competition 0 0 0 0 0 0 0
  152043130001แข่งขันกระชับมิตร มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0 0 0 13,200
  152043130003แข่งขันกระชับมิตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0 0 0 4,325
  152043130004แข่งขันกระชับมิตรกีฬาบาสเกตบอล ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 4,000
  152043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน(Basic) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 0 0 0 0 0 0 17,250
  152043140002จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสี่เส้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 17,750
  152043140003การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ (Advance) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 0 0 0 0 0 0 17,250
  152043150001แม่กลองโอเพ่น 0 0 0 0 0 0 6,140
  152043150002ไทยรัฐโอเพ่น 0 0 0 0 0 0 5,900
  152043150003แม่ฟ้าหลวงโอเพ่น 0 0 0 0 0 0 5,900
  152043150004มหิดลโอเพ่น 0 0 0 0 0 0 0
  1520431600014 Universities championship 2009 0 0 0 0 0 0 0
  152043160002ฟุตซอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 15,000
  152043160004คลิกนิกฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 13,000
  152043170001ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 25,250
  152043170002แข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 36,550
  152043170003แข่งขันยิงปืนอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 22,700
  152043180002ชิงแชมป์หน้าใหม่ CU Tournament 0 0 0 0 0 0 10,796
  152043180003การแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน (6U) 0 0 0 0 0 0 7,000
  152043180004สยามคัพ 0 0 0 0 0 0 6,250
  152043190001เรือพายเพื่อนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0
  152043200001การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน อุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 35,610
  152043200002การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน อุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 11,010
  152043200003การฝึกซ้อมภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2552 0 0 0 0 0 0 12,000
  152043200004แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน Ladkrabang rygby 7 Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 9,350
  152043220001SILPAKORN OPEN 0 0 0 0 0 0 13,191
  152043230001สอนน้องว่ายน้ำ 0 0 0 0 0 0 0
  152043230002ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 0 0 0 0 0 0 0
  152043240001ปูพื้นฐานกีฬาหมากล้อม 0 0 0 0 0 0 14,100
  152043240002แข่งขันหมากล้อม Thailand Open GO Championship 0 0 0 0 0 0 5,520
  รวม 0 0 0 0 0 0 8,412,440  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501