Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2551
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  151020010006โครงการตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 0 0 0 10090 0 0 10,514
  151020010010โครงการสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 3203 0 0 3,200
  151020010011โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 0 0 0 5005 8088 3003 15,770
  151020010012โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 0 0 0 0 24024 15015 34,799
  151020150001งานมหิดลวิชาการ 2552 0 0 0 0 0 0 0
  151020150002ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  151020150003สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปี 0 0 0 0 0 0 0
  151020150004ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร วทบ. ปี 3 0 0 0 0 0 0 0
  151020150005เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  151020150006พิธีไหว้ครูกราบตักอุ่นพระคุณครู 0 0 0 0 0 0 0
  151020150007แรกพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  151020150008ขยะรีไซเคิลเพื่อเรา ครั้งที่ 3และ4 0 0 0 0 0 0 0
  151020150009รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  151020150010Health Camp5 0 0 0 0 0 0 0
  151020150011สานสัมพันธ์นานาชาติจตุรภาค 0 0 0 0 0 0 0
  151020150012การแข่งขันกีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่28 0 0 0 0 0 0 0
  151020150013งานเทศกาลถวายเทียนเข้าพรร 0 0 0 0 0 0 0
  151020150014การอบรมการเขียนหนังสือราชการ/จดหมายเวียน 0 0 0 0 0 0 0
  151020150015อบรมผู้นำโครงการแกนนำด้านการป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0
  151020150016แอโรบิคสร้างสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  151020150017โรคเอดส์ประจำปี 2552 0 0 0 0 0 0 0
  151020150018งาน BYE NIOR 0 0 0 0 0 0 0
  151020200001โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อจรรโลงศาสนา 0 10010 0 0 0 0 10,000
  151020200301การบรรยายเรื่อง"การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" 0 0 0 0 0 0 0
  151020220002CRS รวมพลังกำหนดกิจกรรมนักศึกษา 0 0 0 4004 0 0 3,635
  151020220003ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 20020 0 8508 0 0 26,260
  151020220004CRS OPEN HOUSE งานมหิดลวิชาการ 2552 0 0 0 99099 0 0 99,000
  รวม 0 0 0 99,099 0 0 203,178  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501