Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2560
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  160010010001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1 panet
  160010010002ไหว้ครู ปีการศึกษา2560 1 panet
  160010010901อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ 2 iamamwa
  160010010902อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์พับถุงใส่ยาเพื่อมอบให้โรงพยาบาล 2 iamamwa
  160020110001รุ่นพี่วิศวะใจอาสา พาน้องตรวจทันตกรรม 2 egnoon
  160020110002รุ่นพี่วิศวะใจอาสา นำพาน้องสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดยมหวิทยาลัย) 2 egnoon
  160020110003โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1 egnoon
  160020140001โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Tranformative Learning) 2 vscpr
  160020140002โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ สำหรับนักศึกษาปี 5 1 vscpr
  160020140003ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2 vscpr
  160020140004กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 vscpr
  160020140005สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 2 vscpr
  160020140006ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 2 vscpr
  160020140007โครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์/ร่วมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 2 vscpr
  160020140008พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ 1 vscpr
  160020200001อาสาสมัครล่ามภาษามือเพื่อนำนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ารับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 2 jah
  160021140001ค่ายฟ้าหม่นกันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 15 2 vscpr
  160021140002ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 2 vscpr
  160021140003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 2 vscpr
  160021140004ฝึกลูกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ 40 2 vscpr
  160031030101นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dongguk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 2 petchrada.thi
  160031030102ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  160031030103ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  160031030104ต้อนรับนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน 1 Day At Mahidol โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  160031030105ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น 2 petchrada.thi
  160031030106ต้อนรับนักเรียนจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 2 petchrada.thi
  160031030107ต้องรับบัณฑิตและผู้ปกครองงานวันรับปริญญา 2 petchrada.thi
  160040010001ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 2 izsaya
  160080010001Social Enterprise and the establishment of an inclusive society in Australia 2 izsaya
  160080010002งานวันต่อต้านคอรัปชั่น 2560 2 izsaya
  460020260001การทำดอกไม้จันทร์"ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่9" 2 pornpinan
  460020260002โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควตาปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมุกดาหาร 2 pornpinan
  460020260003เข้าร่วมเป็นวิทยากร"การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย" 2 pornpinan
  460020260004เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 2 pornpinan  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501