Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2552
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  152010010003ทำดีเพื่อพ่อ 2 umpaivit
  152010010009ทำดีเพื่อแม่ 2 activity
  152010010018ค่ายเรียนรู้และปูทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 chularak
  152010010020Test-ค่ายปันฝันสู่วันใหม่ 2 activity
  152010010021โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 chintana
  152010010029อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 angt
  152010010063ค่ายค่ายและค่ายอาสา 2 metta
  152010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 1 umpaivit
  152010010102ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคาร 2 umpaivit
  152010010103ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งาน"มหิดล-วันแม่" 2 umpaivit
  152010010201พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 optlw
  152010010301พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 1 atmu2552
  152010010306แนะแนวสาขาวิชาชีพ 2 atmu2552
  152010010913รับน้องเข้าบ้าน ปี 2552 2 iamamwa
  152010010914จุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 2 iamamwa
  152010010915บำเพ็ญประโยชน์ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ปี 2552 2 iamamwa
  152020010001โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 1 ptjintana
  152020010002โครงการบรรยายพิเศษ "การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและการศึกษาต่อ" 1 ptjintana
  152020010003โครงการพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2552 1 ptjintana
  152020010004โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2552 1 ptjintana
  152020010005โครงการ "กิจกรรมเส้นทางสู่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด" 1 ptjintana
  152020010006โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 2 ptjintana
  152020010007โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 2 ptjintana
  152020010008โครงการบริจาคเลือด ครั้งที่ 1 2 ptjintana
  152020010009โครงการสาธารณสุขชุมชน 2 ptjintana
  152020010010นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2552 1 ptjintana
  152020010015กิจกรรมเส้นทางสู่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด 2 ptjintana
  152020020001กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ 2 terpr
  152020020002กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา 2 terpr
  152020020003นิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" 2 terpr
  152020020004เสวนากิจการนักศึกษา 2 terpr
  152020020005กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2 terpr
  152020020006แสงหิ่งห้อยเลี้ยงเด็กกำพร้า 2 terpr
  152020020007ค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 2 terpr
  152020020008อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตน และสุขภาพจิตที่ดี 2 terpr
  152020020009งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  152020020010ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2 terpr
  152020020011เสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  152020020012กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและทัวร์ศาลายา 2 terpr
  152020020013ปฐมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  152020030001อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค้นข้อมุลอย่งไรให้ Project เจ๋ง 2 mtpps
  152020030002แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมสัญจร 2 mtpps
  152020030006ศิลปะป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง(โครงการ 2) 2 mtpps
  152020030007โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ปี 2552 2 mtpps
  152020030008พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 2 mtpps
  152020030009เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค : การแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2 mtpps
  152020030010การแสดงกลองยาวในโครงการเติมหัวใจให้สังคมม.มหิดลและกิจกรรมคืนถนนให้คนเดิน 2 mtpps
  152020030011กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2 mtpps
  152020030012กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2 mtpps
  152020030013กิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ 2 mtpps
  152020030014กิจกรรมนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง (ครั้งที่ 1) 2 mtpps
  152020030015เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษาและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 mtpps
  152020030016สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 2 mtpps
  152020030017เทคนิคการแพทย์ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพปวงชน 2 mtpps
  152020030018กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 3 2 mtpps
  152020030019พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2552 2 mtpps
  152020030020พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2 mtpps
  152020030021เทคนิค-รังสีน้องพี่สัมพันธ์ 2 mtpps
  152020030022กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 1 1 mtpps
  152020030023พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2552 1 mtpps
  152020030024ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2551 1 mtpps
  152020030025กีฬาสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 2 mtpps
  152020030026นำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัยบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด ปีที่ 2 2 mtpps
  152020030027นักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง (ครั้งที่ 1/2552) 1 mtpps
  152020030028เปิดบ้านกระเทาะเปลือกบัณฑิตศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 mtpps
  152020030029อบรมศิลปะป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง Self Defense 24 2 mtpps
  152020030030เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 2 mtpps
  152020040001โครงการงานพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 1 sudaratnan
  152020040002โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2552 1 sudaratnan
  152020040003โครงการงานประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2552 2 sudaratnan
  152020040004โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 7 2 sudaratnan
  152020040005โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 2 sudaratnan
  152020040006โครงการ "9ในดวงใจ" 2 sudaratnan
  152020040007งานเทศน์มหาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 sudaratnan
  152020040008Special Talk by Mr. Joe Wilson (Microsoft) 2 sudaratnan
  152020040009งานประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ "Samart Innovation Awards 2010" 2 sudaratnan
  152020040015ประกวดผลงานออกแบบสมุดจดรายงาน"Note Book by Note Pro Design Contest 2010" 2 sudaratnan
  152020050103อบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี ยุวพุทธ 2 chanya
  152020050108พบอาจารย์ประจำชั้น 2 chanya
  152020050110ทักษะชีวิต..ฟังบรรยายหัวข้อ "กุหลาบงามหนามคม" 2 chanya
  152020050214ผูกโบว์ไท 2 chanya
  152020050215ร้อยดวงใจน้องพี่ศิริราช ครั้งที่ 11 (ถอดโบว์ไท...รับน้อง) 2 chanya
  152020050217ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 2 chanya
  152020050622กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 2 chanya
  152020050743กิจกรรมวันมหิดล 2 chanya
  152020060001ลีลาศ 2 aj2010aj
  152020071901พาน้องชมสวน ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  152020071902สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  152020071903คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  152020071904แบ่งปันรอยยิ้ม ลิ้มรสสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 2 sithaimed2
  152020071905ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  152020071906ยาดมสมุนไพร เติมพลังใจให้ผู้ป่วย, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 2 sithaimed2
  152020071907กิจกรรมแข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้วภาคภาษาบาลี-ไทยและบาลี-อังกฤษ 2 sithaimed2
  152020071908รับขวัญน้อง ประจำปี 2552 2 sithaimed2
  152020071909รู้จักศาลายา ปีการศึกษา 2552 2 sithaimed2
  152020071910พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปี 2552 1 sithaimed2
  152020071911งานต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ปีการศึกษา 2552 2 sithaimed2
  152020071912งานสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี 2552 2 sithaimed2
  152020071913สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Bynior) ปี 2552 2 sithaimed2
  152020071914การแข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2552 2 sithaimed2
  152020080001กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 2 nokpy
  152020080002สอง รับ หนึ่ง 2 nokpy
  152020080003งานขอบคุณพี่ปี 2 2 nokpy
  152020080004Open Capsule ครั้งที่ 5 2 nokpy
  152020080005งานอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 36 2 nokpy
  152020080006Pharmacy game2551 2 nokpy
  152020080007Pharmaoke Singing Contest 2 nokpy
  152020080008ศึกษาดูงานบริการจัดการในระบบบริการทางเภสัชกรรมและโรงงานผลิตยา (ปัจฉิมนิเทศ) 2 nokpy
  152020080009หนังสือสานสายใยเภสัชสัมพันธ์ 2 nokpy
  152020080010พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 2 nokpy
  152020080011ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 2 nokpy
  152020080012ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 2 (WE UNITE CAMP #2) 2 nokpy
  152020080013ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2 nokpy
  152020080014ไหว้ครู 2552 1 nokpy
  152020080015สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 2 nokpy
  152020080016อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม 2 nokpy
  152020080017ประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 55 2 nokpy
  152020080018บูรณาการวิชาการและปฎิบัติ 2 nokpy
  152020080019เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 2 nokpy
  152020080020เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1 nokpy
  152020090101ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง 1 vivace
  152020090102ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 1 vivace
  152020090103นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11 1 vivace
  152020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 5 2 vivace
  152020090105Junior Science Club 1 2 vivace
  152020090106Junior Science Club 2 2 vivace
  152020090107Junior Science Club 3 2 vivace
  152020090108Junior Science Club 4 2 vivace
  152020090109Junior Science Club 5 2 vivace
  152020090110ตั้งแถวรับเสด็จงานพระราชทานปริญญาบัตร 2 vivace
  152020090111ประกวดการ์ดอวยพรปีใหม่ 2 vivace
  152020090201พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ 1 vivace
  152020090202Open House คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 2 vivace
  152020090203พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2 vivace
  152020090204วันมหิดล เครือข่ายพญาไท 2 vivace
  152020090205งานถนนสายวิทย์(วันเด็กแห่งชาติ) 2 vivace
  152020090206งานปฐกถา ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 2 vivace
  152020090401งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 2 vivace
  152020090501พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 vivace
  152020090502พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันพระราชทานม.มหิดล 2 vivace
  152020091101พิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา 1 vivace
  152020091202ค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางฟิสิกส์ 2 vivace
  152020091305BIOT Sport Day 2 vivace
  152020091501พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 vivace
  152020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 vivace
  152020091504ค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 2 vivace
  152020091505ดูงานนอกสถานที่ครั้งที่ 1 2 vivace
  152020100001มหิตลาภาษาศิลป์: การเเข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยครั้งที่3และภาษาอังกฤษครั้ง1 2 benjarut
  152020100101ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 benjarut
  152020100102รักการอ่าน "อ่านหนังสือดีกับวินี่เดอะปุ๊" 1 benjarut
  152020100103ประชุมนักศึกษา ครั้งที่ 1 1 benjarut
  152020100104ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 1 benjarut
  152020100107พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2 benjarut
  152020100108แสงธรรมนำบัณฑิต 2 benjarut
  152020100109รักษ์ความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม 2 benjarut
  152020100110ประชุมนักศึกษา ครั้งที่ 2 1 benjarut
  152020100111เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตทำงาน 2 benjarut
  152020100113วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ 2 benjarut
  152020100115เรียนรู้สู่โลกการเขียนวรรณกรรม 2 benjarut
  152020100116พัฒนาศักยภาพบัณฑิตพิชิตทุนการศึกษา 2 benjarut
  152020100117บายศรีสู่ขวัญบัณฑิต (พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปี 2552) 2 benjarut
  152020100118พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ฯ เนื่องในวันมหิดล 2 benjarut
  152020100119การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลปการพูดเพื่อสร้างความประทับใจ" 2 benjarut
  152020100302กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 1"หัวข้อ สักวาพาที" 2 benjarut
  152020100303กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 2"หัวข้อ การประกวดแต่งบทกวีภาษาไทย" 2 benjarut
  152020100304Say it Right @ AR-OKE 2 benjarut
  152020100305เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน (Peer Tutoring) 2 benjarut
  152020100306International Movies 2 benjarut
  152020100308ทัศนศึกษาอาสนวิหารแม่พระบังเกิด "วัดสุขาวรวิหาร" 2 benjarut
  152020100309ทัศนศึกษาวังสระปทุม (โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านศูนย์ฯ) 2 benjarut
  152020100310ทัศนศึกษาโรงละครแห่งชาติ(โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านศูนย์ฯ) 2 benjarut
  152020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 2 benjarut
  152020100503โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยครั้งที่ 1 2 benjarut
  152020100504มหาธีราชนุสรณ์ 2 benjarut
  152020100505มหิดลคนทำมือครั้งที่ 4 : การประกวดและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์โปสการ์ดประกอบกวีนิพนธ์ 2 benjarut
  152020100507เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 4 2 benjarut
  152020100508พินิจพิทยา ครั้งที่ 1 2 benjarut
  152020100509อบรมการอ่านทำนองเสนาะ 2 benjarut
  152020100510พิมุขราชานุสรณ์ 2 benjarut
  152020100511มหิดลคนทำมือ ครั้งที่ 4 2 benjarut
  152020110001ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552 1 egnoon
  152020110003เบิกฟ้ากิจกรรม 2552 1 egnoon
  152020110004แต่งแต้มทาสี สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 egnoon
  152020110005กิจกรรมงานรักน้อง 2 egnoon
  152020110006กีฬาสัมพันธ์วิศวะ เกษตรศาสตร์-ศิลปากร-มหิดล (SUKUMU) 2 egnoon
  152020110007กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "วัฒนธรรมกับวิศวะวิชาชีพ" 2 egnoon
  152020110009ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2552 1 egnoon
  152020110010พัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพที่ดีแก่ผู้นำกิจกรรม 2 egnoon
  152020110011ชวนพี่เล่าเรื่องเล้าพลัง 2 egnoon
  152020110012Electronic Youth Camp (EYC) 2009 2 egnoon
  152020110013ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-Camp 2009 2 egnoon
  152020110014กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 1 egnoon
  152020110016Let's Choir 2 egnoon
  152020110017EG'OKE DOOM WEEK 2 egnoon
  152020110027เปิดสายรหัส 2552 1 egnoon
  152020140000เส้นทางสู่อาชีพในฝัน 1 vscpr
  152020150001มหิดลวิชาการ 2 thunyapint
  152020150002ปัจฉิมนิเทศ 2 NUCHPH
  152020150003สัมมนาสโมสรประจำปี 2 thunyapint
  152020150004ปฐมนิเทศนักศึกษา 2 thunyapint
  152020150005เตรียมความพร้อม 2 thunyapint
  152020150006พิธีไหว้ครูกราบตักอุ่นพระคุณครู 2 thunyapint
  152020150007แรกพบนักศึกษา 2 thunyapint
  152020150008โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อเรา ครั้งที่ 3 และ4 2 thunyapint
  152020150009รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 2 thunyapint
  152020150010Health Camp 5 2 thunyapint
  152020150011สานสัมพันธ์นานาชาติจตุรภาค 2 thunyapint
  152020150012แข่งขันกีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 2 thunyapint
  152020150013เทศกาลถวายเทียนเข้าพรรษา 2 thunyapint
  152020150014อบรมการเขียนหนังสือราชการ/จดหมายเวียน 2 thunyapint
  152020150015อบรมผู้นำโครงการแกนนำด้านการป้องกันโรคเอดส์ 2 thunyapint
  152020150016แอโรบิคสร้างสุขภาพ 2 thunyapint
  152020150017โรคเอดส์ประจำปี 2552 2 thunyapint
  152020150018งาน BYE NIOR 2 thunyapint
  152020160002ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 1 enat
  152020160003พิธีไหว้ครู 1 enat
  152020160004ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 enat
  152020160005ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 2 enat
  152020160006ค้นหาความสุขในการเรียนและชีวิต 2 enat
  152020160007เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน ขวด PET เป็น...ได้มากกว่าที่คิด 1 enat
  152020160008พิธีวางพวงมาลา-วันมหิดล 1 enat
  152020160009วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2 enat
  152020160011เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 1 enat
  152020160012วันปีใหม่ 2 enat
  152020160013ประเพณีสงกรานต์ 2 enat
  152020160014มอบโบว์ไท-เน็คไทผูกใจน้อง 1 enat
  152020180001การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 shizuka
  152020180002ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2552 1 shizuka
  152020180003พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 1 shizuka
  152020180004เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 2 shizuka
  152020180601อิน-จัน The Musical 2 shizuka
  152020200001โครงการเพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2552 : โครงการ ราชสุดา-พัฒนา-เรียนรู้ปัญหายาเสพติด 2 wanna
  152020200002ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 2 wanna
  152020200003ราชสุดา เรียนรู้ร่วมกัน สรรสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย 2 wanna
  152020200004กิจกรรมบรรยาย "การบริหารเวลา" 2 wanna
  152020200005โครงการ"เรื่องเล่าประสบการณ์จากพี่สู่น้อง" 2 wanna
  152020200006โครงการพัฒนานักศึกษา เรียนรู้ เข้าใจในเพศศึกษา 2 wanna
  152020200007ร่วมชมการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา 2 wanna
  152020200008โครงการสานสัมพันธ์สู่ราชสุดา 2 wanna
  152020200201บรรยายหัวข้อ "รักในวัยเรียน"และเมื่อมีปัญหาจะปรึกษาใคร 2 wanna
  152020200202การฝึกอบรม O&M 2 wanna
  152020200203โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือสำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 9 2 wanna
  152020200204โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" 2 wanna
  152020210001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา 2552 1 oae0210
  152020210002วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 1 oae0210
  152020210003พิธีไหว้ครู วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1 oae0210
  152020210004พี่พบน้องครั้งที่ 1/2552 นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1 oae0210
  152020210005หัวใจ Mind Map รุ่นที่ 1/2552 2 oae0210
  152020210007จัดดอกไม้ จัดใจ 2 musssa
  152020210010ธัญศิลป์ รุ่นที่ 1/2552 2 musssa
  152020210012การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 1/2552 2 musssa
  152020210015สุนทรียเสวนา "เติมพลังชีวิต ด้วยจิตอาสา" 2 musssa
  152020210021SMART Games 2009 2 oae0210
  152020210022ธัญศิลป์ รุ่นที่ 2/2552 2 musssa
  152020210023การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 2/2552 2 musssa
  152020210024Dancind and Creative Movement รุ่นที่ 1/2552 2 musssa
  152020210025หัวใจ Mind Map รุ่นที่ 3/2552 2 musssa
  152020210026การ์ดสวยด้วยมือเรา รุ่นที่ 3/2552 2 musssa
  152020210027Dancing and Creative Movement รุ่นที่ 2/2552 2 musssa
  152020210028Yoga for Life รุ่นที่ 2/2552 2 musssa
  152020210032กงล้อสี่ทิศ 2 musssa
  152020210033ทิศ 6 2 musssa
  152020210034ด้วยจิตคาราวะ 2 musssa
  152020210035เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปี 2553 2 oae0210
  152020210036ตัวต่อมหาสนุก 2 musssa
  152020210037แม่น้ำพิษ 2 musssa
  152020220001ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสุนันทวนาราม เนื่องในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 crsactivity2552
  152020220002พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 2 crsactivity2552
  152020220003ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2 crsactivity2552
  152020220004รับน้อง 2 crsactivity2552
  152020220005สอนน้องร้องเพลง 2 crsactivity2552
  152020220006ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2 crsactivity2552
  152020220007ด้วยความรักและห่วงใย 2 crsactivity2552
  152020220008ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประกวดเรื่องสั้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๒ 2 crsactivity2552
  152020220009บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมต่างแดน" 2 crsactivity2552
  152020220010วันกตัญญู 2 crsactivity2552
  152020220011การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 2 crsactivity2552
  152021010001โครงการ ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 4 ตอน หนีตามกายภาพ (PT OT เลือดผสม) 2 ptjintana
  152021010002ไหว้พระและเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม 2 ptjintana
  152021010003งานแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ 2 ptjintana
  152021010004การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2553 1 ptjintana
  152021010005โครงการ PINK DAY 2 ptjintana
  152021010006โครงการ ANATOMY พี่สอนน้อง 2 ptjintana
  152021010007โครงการพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2552 1 ptjintana
  152021010008โครงการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2552 2 ptjintana
  152021090105Mas Camp ครั้งที่ 21 2 vivace
  152021090106งานอำลารุ่นพี่ (Bynior) 2 vivace
  152021090202การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า 2 vivace
  152021090203การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 Atom Game ม.เชียงใหม่ 2 vivace
  152021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 2 vivace
  152021090501เทศกาลดนตรี มหิดล-พญาไท 2 vivace
  152021091701การแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (Union Game) 2 vivace
  152021100001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (คณะศิลปศาสตร์) 2 benjarut
  152021100002กิจกรรมศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 2 benjarut
  152021100003กิจกรรมสานสัมพันธ์ จตุรศิลป์ 2 benjarut
  152021100004พิธีถอดโบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2552 2 benjarut
  152021110008ธรรมะกับชีวิตประจำวัน 2 EgWaressara
  152021110009สอนน้องร้องเพลง 2 EgWaressara
  152021140000กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2553-2554 2 vscpr
  152021140001โครงการอบรมดูนกเบื้องต้นครั้ 2 vscpr
  152021140002ค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 6 2 vscpr
  152021140003"ค่ายฟ้าหม่น คนดี " ครั้งที่ 4 2 vscpr
  152021140004สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 2 vscpr
  152021140005งานมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่7 1 vscpr
  152021140006กีฬาสัตวแพทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 2 vscpr
  152021140007สอนน้องร้องเพลง 2 vscpr
  152021140009โครงการแสดงสัตว์น้ำภายในม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 7 2 vscpr
  152021160001วันแตกหน่อ 2 enat
  152021160003กีฬา EN สัมพันธ์ 2 enat
  152021160004กีฬาสี่สัมพันธ์ 2 enat
  152021160005กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด 2 enat
  152021160006วันเด็กแห่งชาติ 2 enat
  152021160007Thank พี่ 2 enat
  152021160008Mahidol ENVI Festival 2 enat
  152021160009Bye' Nior 2 enat
  152021160010วันครบรอบวันจากไปของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 2 enat
  152021210029จิตอาสาทำธงวันมหิดล ประจำปี 2552 2 musssa
  152040010002สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2552 1 umpaivit
  152040010003เบิกฟ้ากิจกรรม ปีการศึกษา 2552 1 umpaivit
  152040010004กีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2552 1 umpaivit
  152040010006วันมหิดล ประจำปีการศึกษา2552 2 umpaivit
  152040010007ค่ายสัมมนาอบรมผู้นำและทักษะกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูหนาว 2 umpaivit
  152040010008ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่17 2 umpaivit
  152040010101เปิดสลึง 2 umpaivit
  152040010102คอนเสริ์ตสลึง 2 umpaivit
  152040010201เพื่อนเคลื่อนที่เฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 : พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนทุ่งสง 2 umpaivit
  152040020001ประเมินผลการทำกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152040020002MUMU Workshop 2 umpaivit
  152040020003MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 13 2 umpaivit
  152040020004MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 14 2 umpaivit
  152040020005MUSC Open Room 2 umpaivit
  152040020006ต้นกล้าสภานักศึกษา 2 umpaivit
  152040020007สัมมนาสภานักศึกษาชุดใหม่ สมัย 2553 2 umpaivit
  152040020008ประชุมจัดสรรงบประมาณ 2/2552 2 umpaivit
  152040020009เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553 1 umpaivit
  152040020010MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 15 2 umpaivit
  152040020011MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 6 ฉบับที่ 16 2 umpaivit
  152041010001บริจาคโลหิต 2 umpaivit
  152041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 42 2 umpaivit
  152041030001One Day with the Country Club 2 umpaivit
  152041030002แต้มสี เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 2 umpaivit
  152041030003ไปสุรินทร์ เยือนถิ่นทุ่งนา 2 umpaivit
  152041030004แอ่วแม่ฮ่องสอน ตะลอนกับชนบท 2 umpaivit
  152041040002รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 52 2 umpaivit
  152041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปี 53 2 umpaivit
  152041050001อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1 2 umpaivit
  152041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน แม่อาย(ไม่)สะอื้น 2 umpaivit
  152041050003ถอดบทเรียนเพื่อการศึกษาและพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 2 umpaivit
  152041050004อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152041050005ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ตะลุยแดนสามหมอก 2 umpaivit
  152041050006ค่ายสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 2 umpaivit
  152041060001ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 umpaivit
  152041060002ค่ายปลูกจิตสำนึกและอบรมพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 20 2 umpaivit
  152041060004ค่ายเยาวชนรู้รักษ์รรมชาติ ครั้งที่ 20 2 umpaivit
  152041060006โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 kob2517
  152041060009ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ 2 sumalai
  152041060054ค่ายเรียนรู้ปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 uthaiwan
  152041060088โครงการค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 sirisuk
  152041060089โครงการค่ายเรียนรู้ทุนการศึกษา 2 orsoi
  152041070001โรตาแรคท์เฮฮา ธาราสีเขียว ท่องเที่ยวเอราวัณ ร่วมกันสร้างฝาย สุขใจมากมาย ไปกับโรฯ 2 umpaivit
  152041070002โรคาแรคท์ แอ่วพระธาตุลำปาง ร่วมสร้างศาลา ตามประสาละอ่อนมหิดล 2 umpaivit
  152041070003โรตาแรคท์นั่งรถไฟ ปู๊น ปู๊น เยือนเพชรบุรีศรีเทพเมืองเก่า สู่โรงเรียนห้วยผักกูดของเราฯ 2 umpaivit
  152041090001ค่าย Feel Good Camp 2 umpaivit
  152041090002ค่าย Smile & happiness sharing camp 2 umpaivit
  152041090003ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบภาคกลาง ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152042010001ศึกษาดูงานการเป็นผู้จัดรายการวิทยุ 2 umpaivit
  152042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 2 umpaivit
  152042030002ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก 2 umpaivit
  152042030003Christmas ของขวัญอันล้ำค่า 2 umpaivit
  152042030004ค่ายอบรมจริยธรรมคริสเตียน 2 umpaivit
  152042040001ส่งเสริมกิจศรัทธา 2 umpaivit
  152042040002สัมมนารุ่งอรุณแห่งชีวิต 2 umpaivit
  152042040004ทัศนศึกษา สักการสถาน บุญราศี นิโคลาส สามพราน 2 umpaivit
  152042040005ส่งเสริมกิจศรัทธา ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152042050001สัมมนาชมรมชาวเหนือ 2 umpaivit
  152042050002กีฬากาแล 2 umpaivit
  152042050003ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152042050004ขันโตกมหิดล 52 2 umpaivit
  152042050005ค่ายรักน้อง 53 2 umpaivit
  152042060001รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 52 2 umpaivit
  152042060002ชาวใต้มหิดล สู่ชุมชนแม่กลอง 2 umpaivit
  152042060003แต้มสีวาดฝัน สู่อันดามันแดนใต้ 2 umpaivit
  152042070001การเรียนการสอนดนตรีไทย 2 umpaivit
  152042070002ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาเษก 2 umpaivit
  152042070003ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่37 "ดุริยารมย์ อุดมศึกษา" 2 umpaivit
  152042080001พิธีบัว 2 2 umpaivit
  152042080002รับศีลเข้าพรรษา ณ ปราจีนฯ 2 umpaivit
  152042080003แสงธรรมนำชิวิต ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 2 umpaivit
  152042080004ทำบุญชมรม อบรมจริยธรรมเริ่มปีใหม่ 2553 2 umpaivit
  152042080005In the Candle Light 2 umpaivit
  152042080006ธรรมสัญจร ตอนน้ำใจไหลสู่พระบาทน้ำพุ 2 umpaivit
  152042080007ตามรอยพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) 2 umpaivit
  152042080008อบรมสัมมนาชมรมพุทธศาสตร์และวาทศิลป์ ปี 2552 2 umpaivit
  152042090001ปันน้ำใจให้พี่น้องเด็กกำพร้า 2 umpaivit
  152042090002ละศีลอดสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 2 umpaivit
  152042090003ละศีลอดสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152042090004สัมมนาชมรมมุสลิม 2 umpaivit
  152042090005อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคฤดูร้อน 2 umpaivit
  152042100001โต้วาที 2 umpaivit
  152042110001สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัย 2 umpaivit
  152042110002สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 2 umpaivit
  152042110003สอนถ่ายรูปเบื้องต้านภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ SONY 2 umpaivit
  152042110004สอนถ่ายรูปเบื้องต้นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152042110005อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น 2 umpaivit
  152042110006อบรมสอนถ่ายภาพ Portrait 2 umpaivit
  152042110007อบรมสอนถ่ายภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 2 umpaivit
  152042110008อบรมสอนถ่ายภาพนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 2 umpaivit
  152042110009โฟโต้แกลลอรี 2 umpaivit
  152042120001อนุรักษ์ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 32 2 umpaivit
  152042120002อีสานกันภัย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 2 umpaivit
  152042120003ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงมหิดล 2 umpaivit
  152042120004สืบสานวัฒนธรรม ลำนำถิ่นไทย สู่อ้อมใจชาวอีสาน 2 umpaivit
  152043020001University Golf Team 2 umpaivit
  152043020002MU Golf 4 Fun 2 umpaivit
  152043020003A-Class Open ครั้งที่ 9 2 umpaivit
  152043020004The 16th Majestic Creek Amateur Masters 2009 2 umpaivit
  152043030001How to ride ครั้งที่ 1/2552 2 umpaivit
  152043030002Horse Care 2 umpaivit
  152043030003How to ride ครั้งที่ 2/2552 2 umpaivit
  152043030004How to ride ครั้งที่ 3/2552 2 umpaivit
  152043050001เข้าร่วมการแข่งขันซอฟ์ทบอล PSU CUP 2 umpaivit
  152043050002เข้าร่วมการแข่งขันซอฟ์ทบอล 4 เส้าแชมป์เปี้ยนชิพ 2 umpaivit
  152043060001ดาบไทยพัฒนาศักยภาพ 1 2 umpaivit
  152043060002ดาบไทยพัฒนาศักยภาพ 2 2 umpaivit
  152043070001เข้าร่วมการแข่งขัน Police-Fencing Championship ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152043070002เข้าร่วมการแข่งขัน 8th Navy Open Fencing Championship 2009 2 umpaivit
  152043070003เข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบ CU Open Fencing Championship 2 umpaivit
  152043080001แข่งขันกระชับมิตรเพื่อความเป็นเลิศ ณ มรภ.นครปฐม 2 umpaivit
  152043080002แข่งขันกระชับมิตรเพื่อความเป็นเลิศ ณ ม.กรุงเทพ 2 umpaivit
  152043090001สอนเพื่อนเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยกีฬาเทควันโด 2 umpaivit
  152043090002เตรียมความพร้อมให้นักกีฬาโดยการเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมต่างสถาบัน 2 umpaivit
  152043090003เตรียมความพร้อมของนักกีฬา (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2552) 2 umpaivit
  152043100001Tennis for Talent 2 umpaivit
  152043110001ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2 umpaivit
  152043120001บริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2552 2 umpaivit
  152043120002Bridge competition 2 umpaivit
  152043130001แข่งขันกระชับมิตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2 umpaivit
  152043130003แข่งขันกระชับมิตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2 umpaivit
  152043130004แข่งขันกระชับมิตรกีฬาบาสเกตบอล ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 2 umpaivit
  152043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน(Basic) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 umpaivit
  152043140002จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสี่เส้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 2 umpaivit
  152043140003การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ (Advance) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 umpaivit
  152043150001แม่กลองโอเพ่น 2 umpaivit
  152043150002ไทยรัฐโอเพ่น 2 umpaivit
  152043150003แม่ฟ้าหลวงโอเพ่น 2 umpaivit
  152043150004มหิดลโอเพ่น 2 umpaivit
  1520431600014 Universities championship 2009 2 umpaivit
  152043160002ฟุตซอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 2 umpaivit
  152043160004คลิกนิกฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 2 umpaivit
  152043170001ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152043170002แข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152043170003แข่งขันยิงปืนอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152043180002ชิงแชมป์หน้าใหม่ CU Tournament 2 umpaivit
  152043180003การแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน (6U) 2 umpaivit
  152043180004สยามคัพ 2 umpaivit
  152043190001เรือพายเพื่อนันทนาการ 2 umpaivit
  152043200001การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน อุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 2 umpaivit
  152043200002การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน อุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 2 umpaivit
  152043200003การฝึกซ้อมภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2552 2 umpaivit
  152043200004แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน Ladkrabang rygby 7 Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 2 umpaivit
  152043220001SILPAKORN OPEN 2 umpaivit
  152043230001สอนน้องว่ายน้ำ 2 umpaivit
  152043230002ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 2 umpaivit
  152043240001ปูพื้นฐานกีฬาหมากล้อม 2 umpaivit
  152043240002แข่งขันหมากล้อม Thailand Open GO Championship 2 umpaivit  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501